معرفی مدیران

  • دکتر حمید حاجی غفاری
    دکتر حمید حاجی غفاری

    سمت: مدیرعامل

    تلفن تماس: 66426987 (9821+)

    ایمیل: