پارافین مایع لامینکس 18

دریافت کاتالوگ

موارد کاربرد: شیشه سازی - نساجی - شمع سازی - سم سازی - پلاستیک سازی و . . .

بسته بندی: بشکه 200 لیتری - تانکرویژگی های محصول

 ویژگی ها
 واحد  نتیجه  روش آزمون
 ویسکوزیته در 40 درجه
ویسکوزیته در 100 درجه
 Cst  15 - 13
3.6 - 3.0
ASTM D 445
ASTM D 445
 نقطه انجماد (حداکثر)
  ºc
 10 - ASTM D 97

نقطه اشتعال

 ºc 180
ASTM D 92
 چگالی  Kg/L  0.850 - 0.825
ASTM D 1298
 رنگ سایبلت
 - 30 - 29  ASTM D 156
 درصد وزنی گوگرد
%  0.01 - 0.002
ASTM D 129
 درصد وزنی باقیمانده کربن
%  0.005 - 0.001
ASTM D 189
 درصد وزنی آروماتیک ها
% 0.2 - 0.05
ASTM calcul
 نقطه شروع جوش
 ºc  350 ASTM D 86
 نقطه پایان جوش
 ºc  450 ASTM D 86