روغن دنده

موارد کاربرد: صنعت - کشاورزی

بسته بندی: بشکه - تانکرویژگی های محصول